CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 434 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 LTHH_09 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
92 LTHH_10 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
93 LTHH_11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
94 LTHH_12 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
95 GDDT_01 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
96 GDDT_02 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
97 GDDT_03 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
98 GDDT_04 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
99 GDDT_05 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
100 GDDT_06 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
101 GDDT_07 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
102 GDDT_08 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
103 GDDT_09 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
104 GDDT_10 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
105 GDDT_11 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG