CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 434 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CPXD_10 Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng Cấp phép xây dựng (SXD)
77 CPXD_11 Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng Cấp phép xây dựng (SXD)
78 CPXD_12 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Cấp phép xây dựng (SXD)
79 CPXD_13 Thủ tục Cấp giấy phép di dời công trình Cấp phép xây dựng (SXD)
80 KHI_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí (CT)
81 KHI_02 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí (CT)
82 KHI_03 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí (CT)
83 LTHH_01 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
84 LTHH_02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
85 LTHH_03 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
86 LTHH_04 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
87 LTHH_05 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
88 LTHH_06 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
89 LTHH_07 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
90 LTHH_08 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG