CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 386 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 CPXD_08 Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Cấp phép xây dựng (SXD)
62 CPXD_09 Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng Cấp phép xây dựng (SXD)
63 CPXD_10 Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng Cấp phép xây dựng (SXD)
64 CPXD_11 Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng Cấp phép xây dựng (SXD)
65 CPXD_12 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Cấp phép xây dựng (SXD)
66 CPXD_13 Thủ tục Cấp giấy phép di dời công trình Cấp phép xây dựng (SXD)
67 KHI_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí (CT)
68 KHI_02 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí (CT)
69 KHI_03 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí (CT)
70 LTHH_01 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
71 LTHH_02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
72 LTHH_03 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
73 LTHH_04 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
74 LTHH_05 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
75 LTHH_06 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG