CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 432 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
376 TBXH11 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ ,làm mới ,sữa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở Lao động thương binh & xã hội
377 TBXH12 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy Lao động thương binh & xã hội
378 TBXH13 Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của đảng và nhà nước Lao động thương binh & xã hội
379 TBXH14 Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của đảng và nhà nước Lao động thương binh & xã hội
380 TBXH15 Xác nhận thương binh đi giám định lại thương tật Lao động thương binh & xã hội
381 TBXH16 Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bị thương binh để giải quyết chế độ thương binh,người hưởng chính sách như thương binh Lao động thương binh & xã hội
382 TBXH17 Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng Lao động thương binh & xã hội
383 TBXH18 Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Lao động thương binh & xã hội
384 TBXH19 Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Lao động thương binh & xã hội
385 TBXH20 Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lao động thương binh & xã hội
386 TBXH21 Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh Lao động thương binh & xã hội
387 TBXH22 Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh Lao động thương binh & xã hội
388 TBXH23 Xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng Lao động thương binh & xã hội
389 TBXH25 Xác nhận cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ Lao động thương binh & xã hội
390 TBXH26 Xác nhận cấp đổi giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ Lao động thương binh & xã hội

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG