CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11812 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
11701 TDTT_01 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao (VH)
11702 HDXD_01 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
11703 QHXD_01 Thủ tục thẩm định, phê duyệt địa điểm khảo sát lập quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (XD)
11704 QHXD_02 Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Lập mới và điều chỉnh) Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (XD)
11705 QHXD_03 Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Lập mới và điều chỉnh) Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (XD)
11706 ATTP_01 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng (YT)
11707 DS_01 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Dân số (YT)
11708 DS_02 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Dân số (YT)
11709 DS_03 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Dân số (YT)
11710 DS_04 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ Dân số (YT)
11711 DT01 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lơp mấu giáo độc lâp Giáo dục & Đào tạo
11712 DT02 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mấu giáo độc lập Giáo dục & Đào tạo
11713 DT03 Giải thể nhóm trẻ, Lớp mấu giáo độc lập Giáo dục & Đào tạo
11714 HT02 Đăng ký kết hôn Tư pháp-Hộ tịch
11715 HT03 Đăng ký nhận Cha, Mẹ , Con Tư pháp-Hộ tịch

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG