CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11710 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
11581 GD_06 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình (VH)
11582 VT_01 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Karaoke, Vũ trường (VH)
11583 VT_02 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Karaoke, Vũ trường (VH)
11584 VHCS_01 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hoá cơ sở (VH)
11585 VHCS_02 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hoá cơ sở (VH)
11586 VHCS_03 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hoá cơ sở (VH)
11587 VHCS_04 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hoá cơ sở (VH)
11588 VHCS_05 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hoá cơ sở (VH)
11589 VHCS_06 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hoá cơ sở (VH)
11590 VHCS_07 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hoá cơ sở (VH)
11591 VHCS_08 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hoá cơ sở (VH)
11592 VHCS_09 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hoá cơ sở (VH)
11593 VHCS_10 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hoá cơ sở (VH)
11594 VHCS_11 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hoá cơ sở (VH)
11595 VHCS_12 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hoá cơ sở (VH)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG