CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11676 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
11551 VHCS_02 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hoá cơ sở (VH)
11552 VHCS_03 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hoá cơ sở (VH)
11553 VHCS_04 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hoá cơ sở (VH)
11554 VHCS_05 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hoá cơ sở (VH)
11555 VHCS_06 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hoá cơ sở (VH)
11556 VHCS_07 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hoá cơ sở (VH)
11557 VHCS_08 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hoá cơ sở (VH)
11558 VHCS_09 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hoá cơ sở (VH)
11559 VHCS_10 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hoá cơ sở (VH)
11560 VHCS_11 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hoá cơ sở (VH)
11561 VHCS_12 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hoá cơ sở (VH)
11562 TV_01 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thư viện (VH)
11563 TV_02 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Thư viện (VH)
11564 TDTT_01 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao (VH)
11565 HDXD_01 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng (XD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG