CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11710 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
10951 CPXD_13 Thủ tục Cấp giấy phép di dời công trình Cấp phép xây dựng (SXD)
10952 ĐT01 Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư Đầu tư
10953 ĐT02 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đầu tư
10954 KHI_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí (CT)
10955 KHI_02 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí (CT)
10956 KHI_03 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí (CT)
10957 LTHH_01 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
10958 LTHH_02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
10959 LTHH_03 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
10960 LTHH_04 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
10961 LTHH_05 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
10962 LTHH_06 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
10963 LTHH_10 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
10964 LTHH_11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
10965 LTHH_12 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG