• abc
 • GIỚI THIỆU
 • Thủ tục hành chính
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Đánh giá
 • Phản ánh kiến nghị
 • Thống kê

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 1882 thủ tục image_excel
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  91 1.012395.000.00.00.H41 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh (cấp tỉnh) Thi đua - khen thưởng (NV) Sở Nội vụ Một phần
  92 1.012396.000.00.00.H41 Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" (cấp tỉnh) Thi đua - khen thưởng (NV) Sở Nội vụ Một phần
  93 1.012398.000.00.00.H41 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề (cấp tỉnh) Thi đua - khen thưởng (NV) Sở Nội vụ Một phần
  94 1.012399.000.00.00.H41 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề (cấp tỉnh) Thi đua - khen thưởng (NV) Sở Nội vụ Một phần
  95 1.012401.000.00.00.H41 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất (cấp tỉnh) Thi đua - khen thưởng (NV) Sở Nội vụ Một phần
  96 1.012402.000.00.00.H41 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho hộ gia đình (cấp tỉnh) Thi đua - khen thưởng (NV) Sở Nội vụ Một phần
  97 1.012403.000.00.00.H41 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đối ngoại (cấp tỉnh) Thi đua - khen thưởng (NV) Sở Nội vụ Một phần
  98 1.003503.000.00.00.H41 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức phi chính phủ (NV) Sở Nội vụ Toàn trình
  99 1.009319.000.00.00.H41 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế (NV) Sở Nội vụ Toàn trình
  100 1.009352.000.00.00.H41 Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế (NV) Sở Nội vụ Còn lại
  101 1.009914.000.00.00.H41 Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế (NV) Sở Nội vụ Còn lại
  102 1.001894.000.00.00.H41 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ (NV) Sở Nội vụ Toàn trình
  103 1.010196.000.00.00.H41 Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh) Văn thư và Lưu trữ nhà nước (NV) Sở Nội vụ Toàn trình
  104 2.002173.000.00.00.H41 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý công sản (TC) Sở Tài chính Một phần
  105 3.000256.000.00.00.H41 Chuyển giao công trình điện là hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác do chủ đầu tư phải bàn giao lại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật Quản lý công sản (TC) Sở Tài chính Còn lại
  dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC