CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4827 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 SNV_PVVSDTLCDGTPD01 Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Văn thư, Lưu trữ
47 QLCS_01 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản (TC)
48 TC01 Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Quản lý công sản (TC)
49 QLG_01 Đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ Quản lý giá (TC)
50 TH_01 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học - Thống kê (TC)
51 BHD_01 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo (TNMT)
52 DD_01 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đất đai (TNMT)
53 TNMTTNKS01 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Địa chất và khoáng sản (TNMT)
54 TNMTĐĐBĐ1 Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (TNMT)
55 MT_01 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường (TNMT)
56 TNMTN01 Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô lưu lượng lớn hơn 200m3/ngày đêm Tài nguyên nước (TNMT)
57 BDG_01 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản (TP)
58 BTNN_01 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước (TP)
59 CC_01 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng (TP)
60 GDTP_01 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Giám định tư pháp (TP)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG