CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4821 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
4801 HT17 Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi thực tế Tư pháp-Hộ tịch
4802 TXHMTP03 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
4803 TXHMTP04 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
4804 TXHMTP05 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
4805 TXHMTP06 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
4806 TXHMTP07 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
4807 TXHMTP08 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Tư pháp-Hộ tịch
4808 TXHMTP09 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
4809 TXHMTP10 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
4810 TXHMTP11 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Tư pháp-Hộ tịch
4811 TXHMTP12 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
4812 TXHMTP13 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp-Hộ tịch
4813 TXHMTP14 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
4814 TXHMTP15 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
4815 KN01 Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo và đơn thư

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG