CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4525 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 SNV_CTTCLHTN01 Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Tôn giáo
47 SNV_PVVSDTLCDGTPD01 Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Văn thư, Lưu trữ
48 TSC01 Thủ tục mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý giá
49 QLNSNN01 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Quản lý ngân sách nhà nước
50 QLTS01 Thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung Quản lý ngân sách nhà nước
51 TC01 Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Tài chính
52 BHD_01 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo (TNMT)
53 DD_01 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đất đai (TNMT)
54 TNMTTNKS01 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Địa chất và khoáng sản (TNMT)
55 TNMTĐĐBĐ1 Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (TNMT)
56 MT_01 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường (TNMT)
57 TNMTN01 Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô lưu lượng lớn hơn 200m3/ngày đêm Tài nguyên nước (TNMT)
58 BTNN-01 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước (TP)
59 STP_CC_1 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng (TP)
60 STP_GDTP3 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp (TP)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG