CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1804 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1801 1.009461.000.00.00.H41 Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng Đường thuỷ nội địa (GT)
1802 1.009463.000.00.00.H41 Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa Đường thuỷ nội địa (GT)
1803 1.009465.000.00.00.H41 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông Đường thuỷ nội địa (GT)
1804 HDXD_02 Thủ tục thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Hoạt động xây dựng (XD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG