CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 42 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 HTX01 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã đến nơi khác trong phạm vi tỉnh. Hợp tác xã
2 HTX02 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã. Hợp tác xã
3 HTX03 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã. Hợp tác xã
4 HTX04 Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Hợp tác xã
5 HTX05 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất, sáp nhập. Hợp tác xã
6 XD05 Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị Xây dựng
7 HTX06 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi. Hợp tác xã
8 XD06 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xây dựng
9 HTX07 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã giải thể tự nguyện. Hợp tác xã
10 XD07 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng
11 HTX08 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Hợp tác xã
12 XD08 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Xây dựng
13 HTX09 Tiếp nhận thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã. Hợp tác xã
14 XD09 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình và nhà ở đô thị Xây dựng
15 HTX10 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách. Hợp tác xã

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG