CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 30 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KHDT01 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Kế hoạch & đầu tư
2 PCCC01 Thủ tục cấp Văn bản thẩm duyệt quy hoạch về PCCC Phòng cháy chữa cháy
3 MCLT_XD_01 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Xây dựng
4 BVMT02 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Bảo vệ môi trường
5 DD_02 Chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Đất đai
6 PCCC02 Thủ tục cấp Văn bản Hướng dẫn giải pháp thiết kế cơ sở về PCCC Phòng cháy chữa cháy
7 MCLT_XD_02 Thẩm định thiết kế cơ sở Xây dựng
8 DD_03 Chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký và cấp Giấy chứng nhận QSD đất đối với các trường hợp thuộc quy định tại Điều 57, Luật Đất đai 2013 Đất đai
9 PCCC03 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật về PCCC Phòng cháy chữa cháy
10 MCLT_XD_03 Thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công Xây dựng
11 DD_04 Xác định giá đất Đất đai
12 PCCC04 Văn bản thẩm duyệt bổ sung điều chỉnh thiết kế về PCCC Phòng cháy chữa cháy
13 KHDT05 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Kế hoạch & đầu tư
14 KHDT06 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Kế hoạch & đầu tư
15 KHDT07 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Kế hoạch & đầu tư

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG