CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 12 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BVMT01 Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Bảo vệ môi trường
2 KHDT02 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Kế hoạch & đầu tư
3 KHDT03 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Kế hoạch & đầu tư
4 KHDT04 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Kế hoạch & đầu tư
5 KHDT08 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Kế hoạch & đầu tư
6 KHDT09 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Kế hoạch & đầu tư
7 KHDT12 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Kế hoạch & đầu tư
8 KHDT13 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch & đầu tư
9 KHDT16 Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch & đầu tư
10 KHDT21 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Kế hoạch & đầu tư
11 KHDT23 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Kế hoạch & đầu tư
12 KHDT24 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Kế hoạch & đầu tư

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG