CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 34 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GPXD_01 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
2 HDXD_01 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
3 GPXD_02 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Cấp phép xây dựng (SXD)
4 HDXD_02 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
5 GPXD_03 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo Cấp phép xây dựng (SXD)
6 HDXD_03 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
7 GPXD_04 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng Cấp phép xây dựng (SXD)
8 HDXD_04 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do chứng chỉ hành nghề cũ bị hết thời hạn hiệu lực) Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
9 GPXD_05 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Cấp phép xây dựng (SXD)
10 HDXD_05 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
11 GPXD_06 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Cấp phép xây dựng (SXD)
12 HDXD_06 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP) Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
13 GPXD_07 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình không theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
14 HDXD_07 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Quản lý hoạt động xây dựng (XD)
15 GPXD_08 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến trong đô thị Cấp phép xây dựng (SXD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG