CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BAO_04 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí (TTTT)
2 BAO_05 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí (TTTT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG