CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 22 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BC_01 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính (TTTT)
2 XB_01 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
3 BC_02 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính (TTTT)
4 BC_03 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính (TTTT)
5 PTTH_03 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)
6 BC_04 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính (TTTT)
7 PTTH_04 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)
8 BC_05 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính (TTTT)
9 PTTH_05 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)
10 BC_06 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính (TTTT)
11 PTTH_06 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)
12 PTTH_07 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)
13 PTTH_08 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)
14 XB_08 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
15 PTTH_09 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG