CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 13 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BAO_01 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí (TTTT)
2 PTTH_01 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)
3 BAO_02 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí (TTTT)
4 PTTH_02 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)
5 XB_02 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
6 BAO_03 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí (TTTT)
7 XB_03 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
8 XB_04 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
9 XB_05 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
10 XB_06 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
11 XB_07 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
12 XB_09 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
13 XB_10 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG