CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 18 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 SCT_TĐHSCTHĐKM Thẩm định hồ sơ chấp thuận hoạt động khuyến mại Xúc tiến thương mại (CT)
2 SCT_CGPTLVPĐD Cấp giấy phép thành lập VPĐD cho thương nhân nước ngoài Xuất, nhập khẩu
3 SCT_SĐBSCTKM Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Thương mại
4 LTHH_04 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
5 LTHH_05 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
6 LTHH_06 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
7 LTHH_12 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
8 LTHH_13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
9 LTHH_14 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
10 LTHH_18 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
11 LTHH_19 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
12 LTHH_20 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
13 LTHH_21 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
14 LTHH_22 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
15 LTHH_23 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG