CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 24 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DT_PPP01 Thẩm định đề xuất dự án nhóm A,B,C thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
2 DT_01 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
3 TDDA01 Thủ tục thẩm định dự án đầu tư nhóm B và C Thẩm định dự án
4 DT_02 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
5 TDDA02 Thủ tục thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư nhóm B, C Thẩm định dự án
6 DT_03 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
7 TDDA03 Thủ tục thẩm định thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Thẩm định dự án
8 DT_PPP04 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi nhóm A, B Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
9 DT_04 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
10 TDDA04 Thủ tục thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Thẩm định dự án
11 DT_PPP05 Thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi nhóm A, B Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
12 TDDA05 Thủ tục thẩm định thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thẩm định dự án
13 TDDA06 Thủ tục thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thẩm định dự án
14 TDDA07 Thủ tục thẩm định kết quả đấu thầu (dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư) Thẩm định dự án
15 DT_08 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG