CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 31 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 YTHDD01 Thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất Đất đai
2 YTHDTU01 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu Đấu thầu
3 YTHKD01 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) rượu Kinh doanh
4 YTHHTX01 ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ Hợp tác xã
5 YTHTCKH01 Cấp giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể Tài Chính - Kế Hoạch
6 YTHDD02 Thủ tục đăng ký, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai
7 YTHKD02 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân ( mục đích kinh doanh ) Kinh doanh
8 YTHHTX02 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Hợp tác xã
9 YTHTCKH02 THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TẠM DỪNG KINH DOANH HỘ CÁ THỂ Tài Chính - Kế Hoạch
10 YTHKD03 Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ ) Thuốc lá Kinh doanh
11 YTHHTX03 Thủ tục Giải thể tự nguyện hợp tác xã Hợp tác xã
12 YTHTCKH03 THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỘ CÁ THỂ Tài Chính - Kế Hoạch
13 YTHXD03 Cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc thẩm quyền cấp huyện Xây dựng
14 YTHKD04 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) thuôc lá Kinh doanh
15 YTHHTX04 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Hợp tác xã

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG