CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 208 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 YTDD01 Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi Giấy CNQSD đất ở Đất đai
2 YTGD01 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lơp mấu giáo độc lâp Giáo dục & Đào tạo
3 TPX01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Tư pháp-Hộ tịch
4 KN01 Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo và đơn thư
5 TBXH01 Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ Liệt sĩ Lao động thương binh & xã hội
6 NN01 Xác nhận đơn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
7 YTHNNPTNT01 Cấp giấy phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa (áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, hộ gia đình) Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
8 YTNN01 Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
9 NV01 Tiếp Nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không quy định Nội vụ
10 QTTNMT01 Thủ tục Thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất Tài nguyên & môi trường
11 TNMT01 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Tài nguyên & môi trường
12 VH01 Công nhận gia đình văn hóa Văn hóa
13 YTHVH01 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa
14 XD01 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được phê duyệt thuộc địa giới hành chính do xã quản lý Xây dựng
15 YTHXD01 Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu Xây dựng

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG