CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 169 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 HMDD01 Xác nhận trích lục và đo vẽ bổ sung thửa đất Đất đai
2 TXHMDD01 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai
3 GD01 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mấu giáo độc lập Giáo dục & Đào tạo
4 TXHMTP01 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
5 KN01 Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo và đơn thư
6 TBXH01 Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ Liệt sĩ Lao động thương binh & xã hội
7 TXHMNN&PTNT01 Cấp mới giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
8 TXHMNV01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội Nội vụ
9 TXHMTNMT01 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân Tài nguyên & môi trường
10 TXHMVH01 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa
11 CC02 Chứng thực bản sao từ bản chính Công chứng
12 HMDD02 Thủ tục Xác nhận tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai
13 GD02 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mấu giáo độc lập Giáo dục & Đào tạo
14 TXHMTP02 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
15 KN02 Giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo và đơn thư

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG