CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 46 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CT01 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ rượu) Công thương
2 DD01 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn. Đất đai
3 HTX01 Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã Hợp tác xã
4 CT02 Quy trình cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân nhằm mục đích kinh doanh Công thương
5 DD02 Thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đất đai
6 HKD02 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh Hợp tác xã
7 HTX02 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hợp tác xã
8 CT03 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá. Công thương
9 DD03 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
10 HKD03 Cấp giấy Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Hợp tác xã
11 HTX03 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Hợp tác xã
12 CT04 Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá Công thương
13 HKD04 Chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh Hợp tác xã
14 HTX04 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Hợp tác xã
15 CT05 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ ( Hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá Công thương

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG