CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 XD08 Thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị. Xây dựng
2 XD09 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị. Xây dựng
3 XD10 Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại đô thị Xây dựng
4 XD11 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng
5 DKKD_BLR Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) rượu Kinh doanh
6 DKKD_BSGPBLR Cấp sửa đối, bổ sung giây phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Kinh doanh
7 DKKD_BTL cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá Kinh doanh
8 DKKD_CLBLR Cấp lại giây phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Kinh doanh
9 DKKD_CLBLTL Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) thuôc lá Kinh doanh
10 DKKD_CLSXR Cấp lại giấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Kinh doanh
11 DKKD_HGD Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Kinh doanh
12 DKKD_SDBLTL Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ ) Thuốc lá Kinh doanh
13 DKKD_SDBSSLR Cấp sửa đổi bổ sung giấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Kinh doanh
14 DKKD_SLR Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân ( mục đích kinh doanh ) Kinh doanh
15 HTX08 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Hợp tác xã

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG