CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 16 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CPXD_01 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Cấp phép xây dựng (SXD)
2 LTHH_01 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
3 LHTX_01 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
4 HKD_01 Đăng ký thành lập hộ kinh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh) (KHDT)
5 LTHH_02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
6 LTHH_03 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
7 LTHH_04 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
8 LTHH_05 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
9 LTHH_06 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
10 XD09 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị. Xây dựng
11 LTHH_10 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
12 XD10 Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại đô thị Xây dựng
13 LTHH_11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
14 XD11 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng
15 LTHH_12 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG