CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 81 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BDG_01 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản (TP)
2 BTNN_01 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước (TP)
3 GDTP_01 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Giám định tư pháp (TP)
4 NCN_01 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi (TP)
5 PBGD_01 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến giáo dục pháp luật (TP)
6 QTV_01 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên (TP)
7 QT_01 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch (Mới) (TP)
8 TGPL_01 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP)
9 TTTM_01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại (TP)
10 BDG_02 Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản (TP)
11 BTNN_02 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước (TP)
12 GDTP_02 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Giám định tư pháp (TP)
13 NCN_02 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi (TP)
14 PBGD_02 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến giáo dục pháp luật (TP)
15 QTV_02 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên (TP)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG