CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TNMTMT14 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (TTHC cấp tỉnh) Môi trường (TNMT)
2 TNMTN17 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Tài nguyên nước (TNMT)
3 TNMTN19 Thu hồi giấy phép tài nguyên nước Tài nguyên nước (TNMT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG