CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 52 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BHD_01 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo (TNMT)
2 TNMTTNKS01 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Địa chất và khoáng sản (TNMT)
3 TNMTĐĐBĐ1 Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (TNMT)
4 TNMTN01 Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô lưu lượng lớn hơn 200m3/ngày đêm Tài nguyên nước (TNMT)
5 DD_02 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất đai (TNMT)
6 TNMTTNKS02 Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản Địa chất và khoáng sản (TNMT)
7 TNMTĐĐBĐ2 Thẩm định hồ sơ bổ sung nội dung cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (TNMT)
8 MT_02 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường (TNMT)
9 TNMTTNKS03 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Địa chất và khoáng sản (TNMT)
10 TNMTN03 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất Tài nguyên nước (TNMT)
11 DD_04 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (cấp tỉnh - trường hợp chưa thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai (TNMT)
12 TNMTTNKS04 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Địa chất và khoáng sản (TNMT)
13 TNMTKTTV04 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Khí tượng, thuỷ văn (TNMT)
14 TNMTTNKS05 Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản (TNMT)
15 TNMTKTTV05 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Khí tượng, thuỷ văn (TNMT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG