CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QLNSNN01 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Quản lý ngân sách nhà nước
2 QLG04 Kê khai giá hàng hóa, dịch vụ Quản lý giá

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG