CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 32 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 SNV_TTCC01 Thi tuyển công chức Công chức, Viên chức
2 SNV_CTTCLHTN01 Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Tôn giáo
3 SNV_XTCC02 Xét tuyển công chức Công chức, Viên chức
4 SNV_TCTD02 Tặng Cờ thi đua Cấp Bộ Ngành Đoàn Thể Trung Ương, Tỉnh Thi đua khen thưởng
5 SNV_ĐKHĐTGCTCOTTPTW02 Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn giáo
6 SNV_TNCTHDB03 Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Công chức, Viên chức
7 SNV_TDHCSTDCT03 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Ngành Đoàn Thể Trung Ương, Tỉnh Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương Thi đua khen thưởng
8 SNV_CNTCTGCPVHĐOTTPTTTW03 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn giáo
9 SNV_TNNCC04 Thi nâng ngạch công chức Công chức, Viên chức
10 SNV_TLTCTGCSĐVCTH04 Thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo
11 SNV_XNBL05 Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Công chức, Viên chức
12 SNV_TTBKTDHTCD05 Tặng thưởng Bằng khen Cấp Bộ, Ngành, Đoàn Thể Trung Ương, Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương theo đợt hoặc theo chuyên đề Thi đua khen thưởng
13 SNV_CTSNHNTCTG05 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Tôn giáo
14 SNV_XCCBCC06 Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Công chức, Viên chức
15 SNV_TCTĐTDCĐ06 Tặng Cờ thi đua cấp Bộ, Ngành, Đoàn Thể Trung Ương, Tinh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG