CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 63 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KHCN_01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Khoa học, Công nghệ và Môi trường (NN)
2 KTHT_01 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (NN)
3 LN_01 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Lâm nghiệp (NN)
4 XDCT_01 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Quản lý xây dựng công trình (NN)
5 TL_01 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thuỷ lợi (NN)
6 KHCN_02 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khoa học, Công nghệ và Môi trường (NN)
7 KTHT_02 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (NN)
8 LN_02 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Lâm nghiệp (NN)
9 QLCL_02 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản (NN)
10 XDCT_02 Thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán dự án đầu tư xây dựng công trình Quản lý xây dựng công trình (NN)
11 TL_02 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thuỷ lợi (NN)
12 KHCN_03 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khoa học, Công nghệ và Môi trường (NN)
13 KTHT_03 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (NN)
14 LN_03 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp (NN)
15 XDCT_03 Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Quản lý xây dựng công trình (NN)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG