CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 SLĐTBXH_TL01 Đăng ký nội quy lao động Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm Xã hội
2 SLĐTBXH_TL02 Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm Xã hội
3 SLDTBXH_TL_03 Xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm Xã hội
4 SLDTBXH_NCC_03 Cấp đổi giấy chứng nhận người có công bị hỏng Người có công

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG