CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 VL_05 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm (LĐTBXH)
2 VL_06 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm (LĐTBXH)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG