CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 SLDTBXH_VL_01 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc Làm - An toàn Lao động
2 LDTBXH_VL_02 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc Làm - An toàn Lao động

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG