CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 HDKHCN 01 Cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức KH&CN Hoạt động khoa học & công nghệ
2 NLNT 01 Cấp gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
3 HDKHCN 02 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
4 NLNT 02 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
5 NLNT 03 Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
6 HDKHCN 04 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
7 NLNT 04 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
8 HDKHCN 05 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
9 HDKHCN 14 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG