CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 321 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CC01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Công chứng
2 QLDD01 Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đất đai
3 QLDDXP01 Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSD đất lần đầu(UBND cấp Xã) Đất đai
4 QLTC01 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo phân cấp) Đầu tư
5 GD01 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lơp mấu giáo độc lâp Giáo dục & Đào tạo
6 GDĐT01 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo
7 HC-TP01 Đăng ký khai sinh Tư pháp-Hộ tịch
8 KN01 Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo và đơn thư
9 TT01 Thanh tra Khiếu nại, tố cáo và đơn thư
10 CLO_LDTBXH_BTXH01 Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo được vay vốn từ ngân hàng chính sách đi xuất khẩu lao động, con gia đình hộ nghèo để thực hiện miễm giảm, vay vốn trong quá trình học tập. Lao động thương binh & xã hội
11 TBXH01 Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ Liệt sĩ Lao động thương binh & xã hội
12 NCC01 Thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công
13 NN01 Xác nhận đơn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
14 QLNN01 Thủ tục cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
15 NV01 Tiếp Nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không quy định Nội vụ

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG