CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 390 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GDĐT01 Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài đến Việt Nam cấp Trung học cơ sở, tiểu học Giáo dục & Đào tạo
2 QH_HCTP01 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
3 TNMT01 Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường
4 ATVSTP_1 Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Y tế dự phòng & môi trường
5 QH_DD_02 Công nhận lại quyền sử dụng đất; tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất Đất đai
6 GDĐT02 Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở, tiểu học Giáo dục & Đào tạo
7 QH_HCTP02 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
8 TNMT02 Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Tài nguyên & môi trường
9 ATVSTP_2 Thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm Y tế dự phòng & môi trường
10 QH_DD_03 Cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
11 GDĐT03 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở, tiểu học. Giáo dục & Đào tạo
12 QH_HCTP03 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
13 YT03 Cấp giấy chúng nhận đủ điều kiên vệ sinh an toàn thực phẩm Y tế dự phòng & môi trường
14 CC04 Xác nhận sơ yếu lý lịch Công chứng
15 QH_DD_04 Đăng ký giao dịch bảo đảm, thay đổi nội dung đăng ký, xóa đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đất đai

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG