CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 16 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NLC_TCKH_DKKD 01 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Đăng ký hộ kinh doanh
2 NLC_VHTT_TDTT 01 Cấp thẻ cộng tác viên thể dục, thể thao Văn hóa
3 NLC_TCKH_DKKD 02 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đăng ký hộ kinh doanh
4 NLC_VHTT_CNTT 02 Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa
5 NLC_VHTT_VH 02 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa
6 NLC_TCKH_DKKD 03 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký hộ kinh doanh
7 NLC_TCKH_DKKD 04 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký hộ kinh doanh
8 NLC_VHTT_CNTT 04 Gia hạn, Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa
9 NLC_VH_CNTT 04 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa
10 NLC_TCKH_DKKD 05 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Đăng ký hộ kinh doanh
11 NLC_VHTT_CNTT 05 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa
12 NLC_TCKH_DAUTHAU 06 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Tài Chính - Kế Hoạch
13 NLC_VHTT_VHTT 06 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa
14 NLC_VHTT_VH 07 Công nhận lần đầu và cấp lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa
15 NLC_VHTT_VH 12 Công nhận lần đầu, công nhận lại "Xã, thị trấn có thiết chế Văn hóa-Thể thao đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch" Văn hóa

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG