CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 102 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NLC_DCDD_01 Xác định lại diện tích đất ở, cấp đổi GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức đồng loạt (liên thông) Cấp đổi đồng loạt
2 NLCX_CT_RTC01 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công thương
3 NLC_KTHT_KDMHL01 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Công thương
4 NLC_KTHT_KDR01 Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Công thương
5 NLC_VPDKD_GDBD01 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp Giao dịch bảo đảm
6 NLC_HCTP_HT01 Đăng ký lại khai tử Tư pháp-Hộ tịch
7 NLC_TCKH_HTX 01 Đăng ký hợp tác xã Hợp tác xã
8 NLC_TCKH_DAUTHAU 01 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tài Chính - Kế Hoạch
9 NLC_TCKH_DAUTU 01 Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Tài Chính - Kế Hoạch
10 NLC_TCKH_QTVĐT 01 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành và các dự án quy hoạch Tài Chính - Kế Hoạch
11 NLC_VHTT_THUVIEN 01 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Văn hóa
12 NLC_KTHT_ATTP01 Kiểm tra và Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm ( Công thương) An toàn thực phẩm
13 NLC_YTE_ATTP 01 Thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (Y tế) cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn thực phẩm
14 NLC_KTHT_QH 01 Thẩm định nhiệm vụ, điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình tỷ lệ 1/500 Xây dựng
15 NLC_KTHT_XD 01 Thẩm định điều chỉnh BCKTKT - Dự toán công trình Xây dựng

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG