CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DD08 Đăng ký , xóa đăng ký thế chấp, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất Đất đai

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG