CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 16 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GD_01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình (VH)
2 VHCS_01 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hoá cơ sở (VH)
3 VHCS_10 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hoá cơ sở (VH)
4 TV_01 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thư viện (VH)
5 GD_02 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình (VH)
6 GD_03 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình (VH)
7 GD_04 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình (VH)
8 GD_05 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình (VH)
9 VHCS_02 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hoá cơ sở (VH)
10 GD_06 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình (VH)
11 VHCS_06 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hoá cơ sở (VH)
12 DD08 Đăng ký , xóa đăng ký thế chấp, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất Đất đai
13 VHCS_07 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hoá cơ sở (VH)
14 VHCS_08 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hoá cơ sở (VH)
15 VHCS_09 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hoá cơ sở (VH)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG