CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 29 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NGD_KD01 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
2 NGD_KHDT01 Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
3 NGD_HTX01 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã Hợp tác xã
4 NGD_KD02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
5 TV_02 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Thư viện (VH)
6 TDTT_01 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao (VH)
7 NGD_KD03 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
8 VHCS_12 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hoá cơ sở (VH)
9 NGD_KD04 Cấp giấy phép bán lẻ rượu Công thương
10 NGD_KHDT04 Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
11 NGD_KD06 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
12 NGD_KD07 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh Công thương
13 NGD_KD08 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh Công thương
14 TPHT_30 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch (TP)
15 NGD_TNMT03 Cho thuê đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh không qua đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tài nguyên & môi trường

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG