CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 13 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NGD_KD01 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
2 NGD_KHDT01 Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
3 NGD_HTX01 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã Hợp tác xã
4 NGD_KD02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
5 NGD_KD03 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
6 NGD_KD04 Cấp giấy phép bán lẻ rượu Công thương
7 NGD_KHDT04 Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
8 NGD_KD06 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
9 NGD_KD07 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh Công thương
10 NGD_KD08 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh Công thương
11 NGD_TNMT03 Cho thuê đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh không qua đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tài nguyên & môi trường
12 NGD_TNMT04 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn Tài nguyên & môi trường
13 NGD_TNMT05 Giao đất ở; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tài nguyên & môi trường

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG