CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 234 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TNĐ01 Cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa
2 Tp01 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp-Hộ tịch
3 NGD_LNKL01 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Lâm nghiệp, kiểm lâm
4 NGD_NN01 Thủ tục bố trí ổn định dân cư trong huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
5 NN01 Cấp phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6 NGD_NV01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội Nội vụ
7 TCKH01 Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Tài Chính - Kế Hoạch
8 NGD_VH01 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa
9 VH01 Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao Văn hóa
10 NGD_ATTP01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc quản lý của ngành Công thương An toàn thực phẩm
11 NĐC-YTE-ATTP01 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
12 NGD_YTE01 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tổ chức bếp ăn tập thể Y Tế
13 TNĐ02 Đăng ký lại giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa
14 NGD_KHDT02 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
15 NGD_LNKL02 Thủ tục cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn Lâm nghiệp, kiểm lâm

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG