CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 367 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NAN_KSN_DDI001 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai
2 NAN_KSN_KDH001 Cấp Giấy xác nhận tạm dừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Kinh doanh
3 NAN_KSN_DDI002 Thủ tục đăng ký và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai
4 NAN_KSN_KDH002 Cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh Kinh doanh
5 NAN_KSN_DDI004 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai
6 NAN_KSN_DDI005 Thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai
7 NAN_KSN_DDI006 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai
8 NAN_KSN_DDI007 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
9 NAN_KSN_DDI008 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Đất đai
10 NAN_KSN_DDI009 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai
11 NAN_KSN_KDH009 Chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Kinh doanh
12 NAN_KSN_DDI010 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Đất đai
13 NAN_KSN_KDH010 Quy trình Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Kinh doanh
14 NAN_KSN_KDH011 Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Kinh doanh
15 NAN_KSN_DDI012 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính Đất đai

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG