CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 41 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 HNN_TCKH_DKHKD01 Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kinh doanh
2 HNN_KTHT03 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Kinh doanh
3 HNN_KTHT04 THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Kinh doanh
4 HNN_TCKH_CDHDKD04 Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Kinh doanh
5 HNN_KTHT05 THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM Kinh doanh
6 HNN_VPD_06 Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đất đai
7 HNN_KTHT06 THỦ TỤC XÁC NHẬN BẢN ĐĂNG KÝ CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Kinh doanh
8 HNN_TCKH_DKTDNDKD06 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Kinh doanh
9 HNN_KTHT07 THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU Kinh doanh
10 HNN_KTHT08 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU Kinh doanh
11 HNN_TCKH_TNHDKD08 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Kinh doanh
12 HNN_TCKH_DKKDHTX08 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Hợp tác xã
13 HNN_KTHT09 THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Kinh doanh
14 HNN_KTHT10 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Kinh doanh
15 HNN_KTHT_GPXDCTNODT10 Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị Xây dựng

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG