CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 28 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DDH01 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các xã, thị trấn Đất đai
2 KD01 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Kinh doanh
3 HTX01 Đăng ký HTX mới được thành lập trên cơ sở chia, được tách, hợp nhất Hợp tác xã
4 KD02 Chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Kinh doanh
5 HTX02 Thủ tục Đăng ký thành lập Hợp tác xã Hợp tác xã
6 KD03 Đăng ký thay đổi nội dung hộ kinh doanh Kinh doanh
7 HTX03 Thủ tục Thay đổi cơ quan Đăng ký hợp tác xã Hợp tác xã
8 KD04 Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Kinh doanh
9 HTX04 Thủ tục Tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã Hợp tác xã
10 KD05 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu Kinh doanh
11 HTX05 Thủ tục HTX thành lập trên cơ sở sát nhập, HTX bị tách Hợp tác xã
12 KD06 Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Kinh doanh
13 HTX06 Thủ tục chấm dứt Hoạt động của chi nhánh, VP đại diện, địa điểm KD Hợp tác xã Hợp tác xã
14 KD07 Cấp sửa đổi , bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích Kinh doanh Kinh doanh
15 HTX07 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận ĐK HTX, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Hợp tác xã

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG