CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 418 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CC01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Công chứng
2 DDX01 Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi Giấy CNQSD đất ở Đất đai
3 DT01 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lơp mấu giáo độc lâp Giáo dục & Đào tạo
4 HT01 Đăng ký khai sinh Tư pháp-Hộ tịch
5 TPHTH01 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
6 KN01 Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo và đơn thư
7 TBXH01 Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ Liệt sĩ Lao động thương binh & xã hội
8 TBXHH01 Thủ tục Giải quyết trợ cấp cho người tham gia kháng chiến hoặc con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam Lao động thương binh & xã hội
9 NN01 Xác nhận đơn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
10 NV01 Tiếp Nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không quy định Nội vụ
11 TNMT01 Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường
12 VH01 Công nhận gia đình văn hóa Văn hóa
13 XD01 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được phê duyệt thuộc địa giới hành chính do xã quản lý Xây dựng
14 YT01 Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện Y tế dự phòng & môi trường
15 CC02 Chứng thực bản sao từ bản chính Công chứng

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG