CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 44 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CLO_VPD_01 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các phường Đất đai
2 CLO_KT_GPKDBLR01 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu Kinh doanh
3 KD01 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Kinh doanh
4 CLO_CGCNDKHDHKD01 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Tài Chính - Kế Hoạch
5 CLO_CGCNDKKDHTX01 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Tài Chính - Kế Hoạch
6 HT01 Đăng ký khai sinh Tư pháp - Hộ tịch
7 CLO_VPD_02 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất (nằm trong thời gian giao đất) Đất đai
8 CLO_KT_CLGPKDBLR02 Cấp lại, bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu (trường hợp bị mất, bị rách, bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Kinh doanh
9 CLO_CLGCNDKKDHKD02 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Tài Chính - Kế Hoạch
10 CLO_DKLCNVPDDTTHTX02 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài Chính - Kế Hoạch
11 HT02 Đăng ký kết hôn Tư pháp - Hộ tịch
12 VH02 Công nhận " Gia đình văn hóa" Văn hóa xã hội
13 CLO_KT_GPKDSXRTC03 Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Kinh doanh
14 CLO_TDNĐKKDHKD03 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Tài Chính - Kế Hoạch
15 HT03 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Tư pháp - Hộ tịch

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG