CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 467 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CC_VPĐKQSDĐ_01 Quy trình Chuyển quyền (CN, TC, TK) quyền sử dụng đất và tài sản trên đất Đất đai
2 DD_XP01 Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSD đất lần đầu(UBND cấp Xã) Đất đai
3 CCG_GDDT_01 Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo
4 CCG_VP_GDĐT_01 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục & Đào tạo
5 NAN_CCG_HQ001 Công nhận ban vận động thành lập hội Hội - Quỹ
6 CC_LĐTBXH01 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền lợi. Lao động thương binh & xã hội
7 CC_NNPTNT01 Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
8 CC-NV01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội Nội vụ
9 CC_TCKH01 Thủ tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tài Chính - Kế Hoạch
10 CC_TNMT01 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường
11 CC_TP_01 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp
12 HT01 Đăng ký khai sinh Tư pháp
13 CC_TTR01 Giải quyết đơn thư khiếu nại lần đầu Thanh tra
14 CC_VHTT01 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Văn hóa thông tin
15 VH01 Công nhận gia đình văn hóa Văn hóa thông tin

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG