CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QLDN_01 Tiếp nhận thang, bảng lương trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp Nghệ An Quản lý Doanh nghiệp trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
2 QLDN_02 Tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp Nghệ An Quản lý Doanh nghiệp trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
3 QLDN_03 Tiếp nhận đăng ký nội quy lao động trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp Nghệ An Quản lý Doanh nghiệp trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
4 KHDT_04 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
5 DD_07 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
6 KHDT_08 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
7 KHDT_09 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
8 KHDT_10 Cấp lại giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
9 KHDT_11 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
10 KHDT_12 Hiệu đính giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
11 KHDT_17 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG